Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện
Ngày 01 tháng 7 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện

Thông tư này áp dụng đối với viên chức chuyên ngành thư viện làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện bao gồm 4 hạng: Thư viện viên hạng I (Mã số: V.10.02.30); Thư viện viên hạng II (Mã số: V.10.02.05); Thư viện viên hạng III (Mã số: V.10.02.06) và Thư viện viên hạng IV (Mã số: V.10.02.07).

Mỗi hạng thư viện viên có quy định riêng về nhiệm vụ, tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu khi dự thi hoặc xét thăng hạng. Xếp hạng bậc lương các hạng I, II, III, IV lần lượt áp dụng ngạch lương viên chức loại A3, A2, A1, và B.

Sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền quản lý viên chức quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện thì thực hiện xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm.

Việc chuyển xếp lương đối với viên chức từ chức danh nghề nghiệp hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thư viện quy định tại Thông tư này thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2022, bãi bỏ Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

Xem chi tiết Thông tư tại đây

Nguồn: vuthuvien.bvhttdl.gov.vn


Copyright @2014 HienDai Software Company., JSC. All rights reserved.